Guestbook

Write a new entry
Lara Jane Debattista wrote at February 16, 2014:
Prosit ta ricetti, please tista taghtini ricetta tal- Prinjolata minghajr bajd? Grazzi
Claudia wrote at February 13, 2014:
Hi Mr Dougall,

Proset hafna tar-ricetti sbieh, nixtieqek tghidli xjismu l-ahhar ktieb li hrigt ta mitt ricetta. Thanks
natasha from mangion wrote at December 7, 2013:
i was looking for the recipe of honey rings and i found it there on your page ,tku.very interesting
catherine from Sydney australia wrote at November 7, 2013:
Hi Mr Dougall
I want to thank you for sending some recipes for me in my Hotmail, they sound delicious.
I will be making some for Christmas.
Thank you again,
Catherine
Mandy wrote at September 3, 2013:
Prosit tal kotba sbieh u interessanti li ghandek. Nixtieq jekk ma jimpurtax insaqsik jekk taghmilx differenza bejn forn ta l-eletriku jew tal-gas.

Thank you!!!!
marthese wrote at April 14, 2013:
nixtieq nsib xi ricetta kif naghmel lirkotta . huwa possibli li nsib xi wahda ximkien?
Maria wrote at February 2, 2013:
Can you give us the recipe for Prinjolata please?
joe bilocca from Maltese wrote at November 12, 2012:
Sur Dugall
I would like to ask you how much egg whites are needed for the Almond Macaroons recipe for there is not written the amount needed int the recipe

thanks
Dorianne Scicluna from Malta wrote at October 23, 2012:
Prosit tar-ricetti li taghmel ghalina.. insegwik fuq it-televisjoni. Website tal-genn... Thanks ta' kollox ghax tnaqqasli l-hsibijiet ta' x' ha nsajjar.
DIANE VELLA wrote at September 6, 2012:
Prosit hafna tar-ricetti li ittina. Dejjem nipprova nsegwik. Xtaqt insaqsik fuq l-online course ta 24 euros jekk ma kienx hemm xi zmien stipulat biex wiehed japplika. Nista napplika issa jew too late.
Jekk f'kaz li le, ha terga tiftah applikazzjoni ghalih?

Grazzi hafna u nistenna minn ghandek
Yana wrote at July 11, 2012:
qieghda nghaqqad il kotba kollha tieghek u vera nteressanti pruvajt anke xi ricetti. sibthom ta ghajnuna kbira ghax mhux tqal u tajbin ukoll. grazzi
Anthony Calleja from Malti wrote at June 25, 2012:
Nixtiq nirrispond lil poul li wera l-gherf tieghu f'dak li kiteb. Minn jiprezenta programm irid jimxi ma dak li jrid jaghmel fdak il-programm u mhux jaqbad hafna truf.
Anton nghidlek prosit tal-website ghax vera organizzata tajjeb u tax,xoghol tieghek. Naf li ma jghamilx nik certu diskors imma mhux sew li xogholok ma jigix apprezzat.
Anthony Calleja
maria from maltese wrote at June 9, 2012:
Mr Dougal, my compliments for the informative and useful website. I really enjoy listening to you on radio programs as your detailed info,history,and origin of things are very interesting and not many are capable to share them the way you do, a recent example was the talk you and Mr Borg Bonaci gave about the origin and the making of ice cream.I find this very interesting as besides learning your recipes i also learn how and from where these came from. Keep up your good work.Thank you
Jane Galea from maltese wrote at April 18, 2012:
In the Almond Macaroons recipe you did not put the amount of eggs, can you please correct it and let me know how many eggs in the recipe.
thank you
Jane
grace from maltese wrote at March 17, 2012:
hello bongu u proset ,tista tejdl;i xzejt nista nuza al fried chinese chichen pls jek ix veg or corn
tks hafna
grace
CARMEN PAWLING ( BUSUTTIL) from MALTESE wrote at February 4, 2012:
I MISS EATING MALTESE FOOD, AND MY FAVORITE DESSERTS ARE, FIGOLLI,CANNOLLI, CHRISTMAS CAKE. I AM SO GLAD THAT YOU HAVE A WEB SITE THAT I CAN LOOK INTO. THANK YOU . CARMEN.
Paula Cilia from Malta wrote at December 30, 2011:
Prosit tat-taghrif kollu li taghtina. Ghalija kull ma tghidilna int huwa vangelu u dejjem nohrog ta' nies meta nuza r-ricetti u l-pariri tieghek.
Josephine from Melbourne wrote at September 30, 2011:
Mr. Dougall,
Thank you for sharing your varied recipes. I particularly like the detail and care in each recipe that are shared here. Well done and keep up the excellent work! Regards.
marthese micallef from malta wrote at September 8, 2011:
qed niprova insib ricetta tal-qaghaq li kienet taghmel ommi. Kulltant konna nixtruhom lesti ukoll fis-suq tar-rahal. Pero ghadni ma sibtiex ir-ricetta. Dawn mhumiex qaghaq tal-hmira. ,Ir-ricetta qisa kwazi bhal dik tal-ghagina helwa pero niftakar ommi kienet izzid ta li jgholli (baking powder). Tlift ir-ricetta u ghandi bzonna malajr halli nibghatha lit-tifla tieghi li toqoghod l-Amerka. Jekk ghandek dir-ricetta, tista tibghatili, jekk joghogbok.
RoseAnne Saliba from Qormi wrote at June 24, 2011:
prosit hafna tar-ricetti varjati li tamel ! nipprova insegwik djm fuq Net Tv u grazzi tar-ricetti li tibat blemail! djm nipprova xi wahda lem u lhawn u ad baqali xnipprova! Prosit al darbohra Sur Dougall :-)